Graph Tech Recorder

งานติดตั้ง Recorder เพื่อวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิต

Recorder หรือ เครื่องบันทึก คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า แล้วทำการบันทึกค่าที่วัดได้ลงในเครื่อง
ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน เป็นต้น
ซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทที่ต้องการบันทึกค่าในกระบวนการผลิต
หรือตรวจสอบสภาวะต่างๆ ในการผลิต ที่มี ปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ หรือความชื้น ความดัน
หรืออื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือระบบการผลิต สามารถช่วยให้ บันทึกค่าเพื่อนำมาวิเคาระห์หาสาเหตุ
หรือปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ใช้กับเซนเซอร์ได้หลากหลายประเภท
ปรับตั้งช่วงเวลาในการบันทึกได้หลากหลาย มีซอฟแวร์สำหรับบันทึกค่า

Visitors: 79,712