FUYUUTECH IOT Scada (เครื่องทอ)

งานออกแบบและติดตั้ง Fuyuutech IOT Scada Real-Time Monitoring On-Line

กับเครื่องท่อตาข่ายสำหรับงานการเกษตรและงานอุตสาหกรรม

เพื่อ Monitor กระบวนการผลิต ค่าการผลิตและวิเคราะห์ OEE (ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร)

Visitors: 82,228