FUYUUTECH IOT Scada โรงสีข้าว 4.0

FUYUUTECH IOT Scada โรงสีข้าว 4.0

โรงสี 4.0 โรงสีต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการโรงสีข้าวทุกท่านที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับยุค Thailand 4.0

 1. Monitoring and Control Online โรงสีข้าวตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการด้วย Fuyuutech IOT Scada

2. Smart Maintenance และแจ้งเตือนกรณีเครื่องจักรอุปกรณ์ถึงรอบเวลาในการซ่อมบำรุง

3. Energy management สามารถดูค่าพลังงานที่ใช้ไปทั้งหมดแบบทันทีทั้นใด แบบวัน เดือน ปี เพื่อจัดการด้านการใช้พลังงานให้เหมาะสม

4. มีการแจ้งเตือนหากเกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรอุปกรณ์

 

 

Visitors: 73,105